เทศบาลนครขอนแก่นรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากมูลนิธิสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ มูลนิธิสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง จาก ศาสนาจารย์นิพนธ์ เหลืองเงิน มูลนิธิสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ขอนแก่น เพื่อส่งต่อนำไปบริจาคให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลขอนแก่น และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณมูลนิธิสภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ขอนแก่น จงประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

แสดงความคิดเห็น