เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนชุมชน โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขอรับเงินอุดหนุนตามคำร้องของชุมชนจำนวน 89 ชุมชน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น 2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน 3.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายรอง 4.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 5.โครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง และ 6.โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน รวมถึงการสรุปปัญหาการดำเนินงานโครงการ ท.เล็ก ท.ใหญ่ ที่ได้รับการอุดหนุน ด้านการควบคุมดูแลความสามารถของชุมชนในการดำเนินงานโครงการ สำหรับความคืบหน้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น