เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุม รับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล( Video Conference) กับกระทรวงมหาดไทย โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เทศบาลจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ท้ายนี้ เทศบาล ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประสงค์จะรับวัคคซีน สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ Line OA หมอพร้อม ,โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา ,อสม.หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ ส่วนวันฉีดวัคซีนในกลุ่มต่างๆมีดังนี้ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564 2.บุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง ,โรคหัวใจและหลอดเลือก ,โรคไตวายเรื้อรัง ,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน ,โรคมะเร็งทุกชนิด ,โรคเบาหวาน เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564 3.ประชาชนทั่วไป เริ่มฉีด สิงหาคม 2564 หากท่านมีข้อสงสัย หรือสอบถาม สามารถติดต่อสายด่วน COVID-19 097-9596765 หรือติดต่อสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น 063—7122317 ** เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน **

แสดงความคิดเห็น