เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลอีก 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลสำราญ พร้อมด้วย พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมกการบริหาร นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ พร้อมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ส่วนความคืบหน้า ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น