เทศบาลนครขอนแก่นประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นายทศพล วงษ์อาสา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน,นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ, ประธานชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น,ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 35 และได้พิจารณาหารือร่วมกัน เรื่องการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม,การดำเนินการจัดตั้ง Local Quarantine เพื่อกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 14 วัน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลฯจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น