เทศบาลนครขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ให้เหมาะสมแต่ละท้องถิ่นนั่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน โอน ย้าย ฯ เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

แสดงความคิดเห็น