เทศบาลนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์มาตรการจัดการขยะมูลฝอย ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานรองปลัดเทศบาลฯ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom กับตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้แก่ นางสาวกชกร นามนวด ประธานสภานักเรียน, นางสาวรัญชิดา รจนากิจ รองประธานสภานักเรียน, นายจิรภาส ลิขนานนทวงศ์ รองประธานสภานักเรียน และ นายภูริทัต วิระศร ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน เกี่ยวกับประเด็นมาตรการการขัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ในด้านการรณรงค์การทิ้งขยะ และการจัดการขยะ รวมถึงปรึกษาขอการสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนขอนแก่น มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ ทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น