เรียนกองคลัง งานพัฒนารายได้

รายละเอียด
สอบถามเรือง การเก็บภาษีป้าย ป้ายไวนิล ทีติดตามชายคา ห้อยลงมาเสียภาษีไหม

โดย: จัดเก็บ เมื่อ : 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:22:02

ความคิดเห็นที่ 1
ตาม พรบ.ป้าย พ.ศ.2510 ป้ายไวนิลที่ติดตามชายคาห้อยลงมาหากเป็นป้ายโฆษณาสินค้าจะไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด

โดย: สืบสาย พรมคำน้อย เมื่อ : 9 สิงหาคม 2554 เวลา 15:16:15


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
รูปภาพ (ไม่เกิน 100k)
ชื่อ

** ทุกๆคำถามจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อน