Black Ribbon

พันธกิจ

เขียนโดย Super User
  • จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา
  • จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
  • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
  • การดำเนินงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  • การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ