Black Ribbon

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

เขียนโดย Super User

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) งานรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย

(2) งานการประสานแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ ประมวลผล จัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาเทศบาลและแผนยุทธศาสตร์เทศบาล

(3) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เพื่อจัดทำประชาคม

(4) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

(5) งานการประสาน รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล

(6) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลและสื่อนำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น

(7) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานวิจัยและประเมินผล

(1) งานวิเคราะห์รวบรวม วิจัยข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล

(2) งานให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล ติดตาม และประสานข้อมูลเครื่องมือชี้วัดผลงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ(KPI)ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน ผลการดำเนินงานประจำปี รวมถึงผลงานวิจัยตามภารกิจของเทศบาล

(3) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

(4) งานการประสานว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆของเทศบาลนครขอนแก่น

(5) งานการประสาน รวบรวม และจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล

(6) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล และสื่อนำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น

(7) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย