Black Ribbon

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

เขียนโดย Super User

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

  • งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

(1) งานการวางระบบและดูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น

(2) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น

(3) งานดูแลระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ตของเทศบาลนครขอนแก่น

(4) งานพัฒนาเว็บไซต์ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น

(5) ให้คำปรึกษาด้านความรู้คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในองค์กร

(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย