Black Ribbon

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

  • งานประชาสัมพันธ์

(1) งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์

(2) งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นำมาประมวล สรุปเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล

(3) วางแผนประชาสัมพันธ์ร่างออกแบบ ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลทุกประเภทเพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน

(4) งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

(5) งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม

(6) งานด้านการควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาล

(7) งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย