Black Ribbon

ฝ่ายนิติการ

เขียนโดย Super User

ฝ่ายนิติการ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานธุรการ

(1) งานธุรการและงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ

(2) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(3) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของฝ่ายนิติการ

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รีบมอบหมาย

2. งานดำเนินคดีฟ้องร้อง

(1) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับศาลปกครอง

(2) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีอาญา

(3) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง

(4) อุทธรณ์,ฎีกา

(5) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น

(6) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น

(7) ประสานงานด้านกฎหมายกับสำนักงานอัยการ ศาล ที่ดินจังหวัด สถานีตำรวจขอนแก่นและจังหวัด

(8) ปฏิบัติงานในการบังคับคดียึด-อายัดตามวิธีพิจารณาความคดีและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(9) ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสอบสวนและวินัย

(1) งานร่างและพิจารณาตรวจร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(2) งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(3) งานตีความ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(4) งานร่าง ตรวจร่างนิติกรรม สัญญาต่างๆ

(5) งานรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องทุกข์

(6) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง

(7) งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งตามกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

(8) งานสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(9) งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

(10) งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการละเมิดเทศบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ

(11) งานการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล

(12) งานสอบสวนข้อเท็จจริงของทุกสำนัก/กอง

(13) งานสอบสวนวินัยของทุกสำนัก/กอง

(14) สอบสวน ตรวจพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล หรือการร้องทุกข์และการอุทธรณ์

(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณ

(1) งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานนิติกรรมสัญญา

(1) งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล

(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

(1) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย