Black Ribbon

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

เขียนโดย Super User

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT

(1) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) งานการให้บริการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เด็กเยาวชนและประชาชน

(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน

(1) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการลงทุน

(2) งานให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการลงทุน

(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

(1) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

(2) งานให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย