Black Ribbon

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เขียนโดย Super User

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

  1. งานธุรการ

(1) งานธุรการและงานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน

(2) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน

(3) งานพัสดุและทรัพย์สิน/งานการเงินและบัญชีของกองวิชาการและแผนงาน

(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองวิชาการและแผนงาน

(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานเลขานุการผู้บริหาร

(1) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ

(2) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม

(3) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

(4) งานเสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ายต่างๆ

(5) งานดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าออก

(6) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมาย

(7) งานประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ