Black Ribbon

อบรมการเขียนโครงการ

เขียนโดย Super User

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการฯ 2560

 

 วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560

           วันที่ 8 มีนาคม 2560         ดาวน์โหลด                     

           วันที่ 9 มีนาคม 2560         ดาวน์โหลด

           วันที่ 10 มีนาคม 2560       ดาวน์โหลด     แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินโครงการ

 

 วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560

           วันที่ 23 มีนาคม 2560       ดาวน์โหลด     DataforTrain (Excel)

           วันที่ 24 มีนาคม 2560       ดาวน์โหลด