Black Ribbon

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

เขียนโดย Super User


นางเมธินี สุดเสนาะ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

 

                                                                                                          
            น.ส.สุวนันท์ สีดาเหลา                                             น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา                                               นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 

                                                                                                 
                                                  น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี                                              นายพรเทพ สุตะชา
                                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ                        ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน