Black Ribbon

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

เขียนโดย Super User


นายกาญจน์ วันนุประธรรม
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

                                                                                                          
           นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์                                            นางยศวดี สีหานนท์                                                นายยุทธภูมิ จำปาแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ                           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                                                                                                 
                                                 นางสาวชัชนก สมจิตต์                                           นางสาวรักชนก อาจคำภา
                                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ