Black Ribbon

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User


นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

                                                                                                          
          นางสาวเบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ                                       นางสาวสิริวรรณ แสงสิทธิ์                                            นายอดิศัย เทพไกรวัล
       นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ                                   นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ                                         นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน

                                                                                                          
          นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล                                            นายสุพรรณ กาสีชา                                              นายสยามรัฐ แพนสมบัติ
      ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

                                                   
                                                   นางสาวปรวีร์ ศรีวัฒน์
                                             ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์