Black Ribbon

ฝ่ายนิติการ

เขียนโดย Super User


นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

                                                                                                          
            นางภาวินี กาฬอ่อนศรี                                            นายกฤษฏา สายปัญญา                                           นางพิศมัย สันหนองเมือง
           นิติกร ชำนาญการพิเศษ                                              นิติกร ชำนาญการ                                                    นิติกร ชำนาญการ 

                                                                                                              
               นายศุภวัตร สาขา                                                 นายดิเรก พิมพ์จันทร์                                               นายพรภวิษย์ ควรรณสุ
               นิติกร ชำนาญการ                                                   นิติกร ชำนาญการ                                                     นิติกร ปฏิบัติการ

                                                                                                                 
          นางพิชญานิน จันทร์หอม                                        นางวชิราพร สุรศักดิ์นิธิกุล                                            นางสาวกนกอร ศิริปรุ
       เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                                              ผู้ช่วยนิติกร                                                              ผู้ช่วยนิติกร