Black Ribbon

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

เขียนโดย Super User


นางอินทิรา ฆารเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

                                                                                                          
             นางวิมลรัตน์ นามตะ                                                นายสำราญ นะรินยา                                                นายกิตติทัต จันทะเริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ                             นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ

                                                                                                             
               นางสุรภา นะรินยา                                             นางสาวอ้อมพร ราชสีเมือง                                        นางสาวพรรณิดา เค้าแคน       
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

                                                                                                               
       นางสาวฤทัยรัตน์ เผือกสีสุข                                            นางมยุรฉัตร มหาวัน                                           นางภัททิยา นารายนะคามิน
     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  

                                                                                                            
          นางสาวธนาพร พลงาม                                               นางสาวพุธิตา เกษร                                                  นายสมรภูมิ พลตรี
     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                                   
                                            นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
                                                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ