Black Ribbon

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เขียนโดย Super User


นางสมร คำพิชชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

                                                                                                          
               นางปุณิกา จุลวงศ์                                               นางสาวยุพยง มีเมศกุล                                               นายณัฐดะนัย คงศรี
     นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ                                เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน                                  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

                                                                                                               
              นางรินรดา ศรแผลง                                                 นายภราดร ไชยนิจ                                                 นายปัญญา ติวเฮือง
       เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                                    พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)                                      พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)