ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home
ประวัติคณะผู้บริหาร


ประวัติรองปลัดเทศบาล


ชื่อ - สกุล : นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 

ว.ด.ป. เกิด : 3 สิงหาคม 2503 

สถานที่เกิด : จ.กาฬสินธุ์ 

ภูมิลำเนา : 23 หมู่ 13 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 

การศึกษา
 • ปริญญาตรี คบ.พลศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร
 • หลักสูตร
 • หลักสูตร
 • หลักสูตร

ประวัติการทำงาน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 10:16 น.
 

ประวัติปลัดเทศบาลนครขอนแก่น


ชื่อ - สกุล : นายสุภัฐวิทย์ ธารชัย 

ตำแหน่งปัจจุบัน : ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ว.ด.ป. เกิด : 15 มิถุนายน 2498

สถานที่เกิด : จ. ขอนแก่น

ภูมิลำเนา : 3/2 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

การศึกษา
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐปศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ นิด้า
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร นักปกครองท้องถิ่นระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตร ผู้บริหารวัฒนธรรมระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2525-2535 ตำแหน่งนิติกร 3-6 เทศบาลนครขอนแก่น
 • พ.ศ.2535-2537 ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6
 • พ.ศ.2537-2538 ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลบ้านไผ่
 • พ.ศ.2538-2539 ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองสกลนคร
 • พ.ศ.2539-2542 ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 • พ.ศ.2542-2543 ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2543-2553 ตำแหน่องรองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
 • พ.ศ.2553-ปัจจุบัน ตำแหน่งปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 20:53 น.
 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล2


ชื่อ - สกุล :
นางสุวิมล วิดแมน 

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครขอนแก่น (แห่งที่2) 

ว.ด.ป. เกิด : 6 กรกฎาคม 2511 

สถานที่เกิด : จ.นครราชสีมา 

ภูมิลำเนา : จ.นครราชสีมา 

การศึกษา
 • ระดับ ม.6

ประวัติการฝึกอบรม
 • -ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
 • -

ประวัติการทำงาน
 • ปี พ.ศ. 2540 ที่เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • วันที่ 7 ม.ค. 51 - 18 ก.ค. 54 ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานธนานุบาลชลบุรี
 • วันที่ 19 ก.ค. 54 เข้าบรรจุเป็นผู้จัดการสถานธนานุบาล2 เทศบาลนครขอนแก่น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 14:22 น.
 

ประวัติรองปลัดเทศบาล


ชื่อ - สกุล : นายสวัสดิ์ วันทมาตย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8

ว.ด.ป. เกิด : 3 มิถุนายน 2499 

สถานที่เกิด : จ. บุรีรัมย์

ภูมิลำเนา : จ.บุรีรัมย์

การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
 • ประกำศนียบัตร หลักสูตรเปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3)

ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป
 • จิตวิทยาการบริหาร

ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 13:57 น.
 


หน้า 3 จาก 3

ข้อมูลเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.