ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home >> แบบฟอร์ม/คำร้อง >> แบบฟอร์มสำนักการช่าง

แบบฟอร์มสำนักการช่าง

 ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

 ขอเลขที่บ้าน

 ขออนุญาตก่อสร้าง

 ขอโอนใบอนุญาตก่อสรัางอาคาร

 คำร้องงานไฟฟ้า

 คำร้องทั่วไป

 คำร้องบำรุงรักษาถนน

 คำร้องบำรุงรักษาท่อระบายน้ำทางเท้า

 ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 คำขอต่ออายุใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.5)

 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.6)

 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.7)

 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.8)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต (แบบ น.5)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.6)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือ (แบบ น.7)

 หนังสือแสดงคำยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.8)

 ใบแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร(ยธ.2)

 ใบแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร (ยธ.3)

 ใบแจ้งขอรับใบรับรองการก่อสร้าง (ยธ.4)

 ใบแจ้งขอรับใบรับรองการก่อสร้าง (ยธ.5)

 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (ยธ.6)

 แบบรายการปป.อาคารผท9

 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง

 หนังสือรับของผู้ประกอบวช.วิศวกรรม

 หนังสือรับทราบให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินรับจำนอง

 หนังสือรับรองผู้ควบคุมงาน 

ข้อมูลเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง

เมนูข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน


Creative Commons Licenseศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่นอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.