ข้อมูลประชากร

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 สรุปข้อมูลประชากร ปี 2553-2561
2 ข้อมูลการเกิดแยกตามเพศ
3 ข้อมูลการเกิดของประชากร แยกตามอายุของบิดา-มารดา
4 จำนวนประชากร แยกตามสัญชาติ
5 ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำแนกอายุตามกลุ่ม
6 ข้อมูลการตายแยกตามเพศ
7 ข้อมูลการตายแยกรายเดือน
8 สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามกลุ่มอายุ
9 สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามอาชีพ
10 สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามกลุ่มเลือด/สถานภาพการสมรส
11 สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามกรณีการทำบัตร
12 สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามศาสนา
13 ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของประชากร แยกตามอายุ
14 ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของประชากร แยกตามเพศ
15 ข้อมูลจำนวนบ้าน แยกตามประเภทบ้าน
16 จำนวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
17 จำนวนประชากร แยกตามเพศ
18 จำนวนประชากร แยกตามสถานะของบุคคล
19 ข้อมูลประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
20 จำนวนประชากรจำแนกตาทะเบียนราษฎร์
21 สถิติจำนวนประชากร-ความหนาแน่น-อัตราการเพิ่มของประชาชน-เทศบาลนครขอนแก่น