ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำ
2 สารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร
3 การจัดการขยะ
4 การจัดการน้ำเสีย
5 แหล่งน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6 ข้อมูลภูมิอากาศ  
      - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2559
      - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2560
      - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2561
      - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2562
      - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2563
       - ข้อมูลภูมิอากาศ ปี 2564