เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

561393
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
172
2240
10218
15035
561393

  งานวิจัยที่่ใช้เงินงบประมาณ มาตรา9 (8)                ที่สาธารณะประโยชน์ มาตรา9 (8)ติดต่อ จนท.
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา9 (8)      กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯลฯ มาตร7 (4)
  รายงานผลการตรวจสอบอาคาร มาตรา9 (8) ติดต่อ จนท.

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา9 (8)

ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัด
1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
2 หลักสูตร Basic network configuration  วันที่ 5-6 ก.พ. 61
3 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
4 หลักสูตรการออกแบบกราฟิก-2D-และ-3D 21-22 เม.ย. 61
5 หลักสูตรกินอยู่อย่างไรฟื้นฟูไตต้านภัยมะเร็งและNCOSโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง 3 ก.พ. 61
6 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเบื้องต้น 26 ก.พ. 61
7 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอออกแบบ Info graphic 29-30 พ.ค. 60
8 หลักสูตรการทำแผนที่ธุรกิจและร้านค้าด้วย google map 27 มิ.ย. 60
9 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sit 6-7 ก.ค. 60
10 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการปกครอง 18 ส.ค. 60
11 หลักสูตรการบริหารโครงการด้วย Microsoft Project 30-31 ส.ค. 60

เกณฑ์มาตรฐานชี้วัดความโปร่งใส มี 6 ด้าน

ด้าน
ชื่อข้อมูล
ดาวน์โหลด

ด้านที่ 1

ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

 
 

1.1 การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 
 

1.2 แผนการจัดหาพัสดุ

 

1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตามมาตรา9(8)และหลังเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ

  1.4 ผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
  1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
  1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
  1.7 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

  1.8 รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.

ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการประชาชน  
  2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
  2.2  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1)
  2.3  สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  2.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน
  2.5  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ
  2.6  รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน
  2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

 

  3.1  โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
  3.2  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  3.3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
  3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
  3.5  คู่มือการปฎิบัติงานตาม(4)
  3.6  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม(3)
  3.7 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุณธรรม
ด้านที่ 4 การบริหารงบประมาณ  
  4.1 แผนงานโครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน

  4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ
  4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  4.4 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.
ด้านที่ 5 ด้านการบริหารงานบุคคล  
 

5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
        (1) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น
          (2) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น

            (3) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

            (5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล 

5.2  รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

            (1) ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลนครขอนแก่น

            (2) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

 
 
  5.3  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

  5.4  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  5.5  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  5.6 รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

 

ด้านที่ 6 การติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน  
  6.1  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  6.2  รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
  6.3  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
  6.4  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000