เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

619453
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
132
408
7381
14085
619453

  งานวิจัยที่่ใช้เงินงบประมาณ มาตรา9 (8)                ที่สาธารณะประโยชน์ มาตรา9 (8)ติดต่อ จนท.
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา9 (8)
  -สอบราคาซื้อเครืื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคา | ราคากลาง | ผู้ยื่นซอง | ผู้ชนะ
  -การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา | ราคากลาง | ผู้ยื่นซอง | ผู้ชนะ
  กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯลฯ มาตร7 (4)
  รายงานผลการตรวจสอบอาคาร มาตรา9 (8) ติดต่อ จนท.

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา9 (8)

ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัด
1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
2 หลักสูตร Basic network configuration  วันที่ 5-6 ก.พ. 61
3 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
4 หลักสูตรการออกแบบกราฟิก-2D-และ-3D 21-22 เม.ย. 61
5 หลักสูตรกินอยู่อย่างไรฟื้นฟูไตต้านภัยมะเร็งและNCOSโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง 3 ก.พ. 61
6 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเบื้องต้น 26 ก.พ. 61
7 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอออกแบบ Info graphic 29-30 พ.ค. 60
8 หลักสูตรการทำแผนที่ธุรกิจและร้านค้าด้วย google map 27 มิ.ย. 60
9 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sit 6-7 ก.ค. 60
10 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการปกครอง 18 ส.ค. 60
11 หลักสูตรการบริหารโครงการด้วย Microsoft Project 30-31 ส.ค. 60

เกณฑ์มาตรฐานชี้วัดความโปร่งใส มี 6 ด้าน

ด้าน
ชื่อข้อมูล
ดาวน์โหลด

ด้านที่ 1

ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

 
 

1.1 การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 
 

1.2 แผนการจัดหาพัสดุ

 

1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตามมาตรา9(8)และหลังเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ

  1.4 ผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
  1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
  1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
  1.7 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

  1.8 รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.

ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการประชาชน  
  2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
  2.2  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1)
  2.3  สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  2.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน
  2.5  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ
  2.6  รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน
  2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

 

  3.1  โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
  3.2  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  3.3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
  3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
  3.5  คู่มือการปฎิบัติงานตาม(4)
  3.6  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม(3)
  3.7 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุณธรรม
ด้านที่ 4 การบริหารงบประมาณ  
  4.1 แผนงานโครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน

  4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ
  4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  4.4 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.
ด้านที่ 5 ด้านการบริหารงานบุคคล  
 

5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
        (1) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น
          (2) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น

            (3) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

            (5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล 

5.2  รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

            (1) ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลนครขอนแก่น

            (2) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

 
 
  5.3  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

  5.4  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  5.5  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  5.6 รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

 

ด้านที่ 6 การติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน  
  6.1  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  6.2  รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
  6.3  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
  6.4  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000