เมนูหลัก

สถิติการเยี่ยมชม(ม.ค.60)

619457
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
136
412
7385
14085
619457

  งานวิจัยที่่ใช้เงินงบประมาณ มาตรา9 (8)                ที่สาธารณะประโยชน์ มาตรา9 (8)ติดต่อ จนท.
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา9 (8)
  -สอบราคาซื้อเครืื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคา | ราคากลาง | ผู้ยื่นซอง | ผู้ชนะ
  -การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1
สอบราคา | ราคากลาง | ผู้ยื่นซอง | ผู้ชนะ
  กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯลฯ มาตร7 (4)
  รายงานผลการตรวจสอบอาคาร มาตรา9 (8) ติดต่อ จนท.

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา9 (8)

ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัด
1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
2 หลักสูตร Basic network configuration  วันที่ 5-6 ก.พ. 61
3 หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น Yii Framework ขั้นพื้นฐาน   วันที่ 18-19 มี.ค. 60
4 หลักสูตรการออกแบบกราฟิก-2D-และ-3D 21-22 เม.ย. 61
5 หลักสูตรกินอยู่อย่างไรฟื้นฟูไตต้านภัยมะเร็งและNCOSโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง 3 ก.พ. 61
6 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเบื้องต้น 26 ก.พ. 61
7 หลักสูตรการสร้างสื่อนำเสนอออกแบบ Info graphic 29-30 พ.ค. 60
8 หลักสูตรการทำแผนที่ธุรกิจและร้านค้าด้วย google map 27 มิ.ย. 60
9 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sit 6-7 ก.ค. 60
10 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการปกครอง 18 ส.ค. 60
11 หลักสูตรการบริหารโครงการด้วย Microsoft Project 30-31 ส.ค. 60

เกณฑ์มาตรฐานชี้วัดความโปร่งใส มี 6 ด้าน

ด้าน
ชื่อข้อมูล
ดาวน์โหลด

ด้านที่ 1

ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

 
 

1.1 การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 
 

1.2 แผนการจัดหาพัสดุ

 

1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา ตามมาตรา9(8)และหลังเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ

  1.4 ผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
  1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
  1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
  1.7 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

  1.8 รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.

ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการประชาชน  
  2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
  2.2  เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1)
  2.3  สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  2.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน
  2.5  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ
  2.6  รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน
  2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

 

  3.1  โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
  3.2  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  3.3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
  3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
  3.5  คู่มือการปฎิบัติงานตาม(4)
  3.6  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม(3)
  3.7 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุณธรรม
ด้านที่ 4 การบริหารงบประมาณ  
  4.1 แผนงานโครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน

  4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ
  4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  4.4 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.
ด้านที่ 5 ด้านการบริหารงานบุคคล  
 

5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
        (1) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น
          (2) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น

            (3) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

            (4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

            (5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล 

5.2  รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

            (1) ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลนครขอนแก่น

            (2) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

 
 
  5.3  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

  5.4  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  5.5  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  5.6 รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

 

ด้านที่ 6 การติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน  
  6.1  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  6.2  รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
  6.3  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
  6.4  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

ลำดับ

ชื่อข้อมูล

ดาวน์โหลด

 1.

ผลการศึกษาคุณภาพน้ำ

 2.

สารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร

 3.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล)

 4.

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

 

 5.

การจัดการน้ำเสียในชุมชน

 

 6.

การปลูกต้นไม้สำหรับประชาชน

 

 7.

การป้องกันน้ำเสีย

 

 8.

การพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน

 

 9.

คู่มือดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล

 

 10.

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล ฉบับปรับปรุง

 

 11.

คู่มือเบื้องต้นสารเคมีและวัตถุอันตราย

 

 12.

คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 13.

ตำนานแห่งเทือกเขาดงพญาเย็น

 

 14.

น่ารู้เรื่องอากาศและพิทักษ์อากาศโลก

 

 15.

ประการังชีวิตมหัสจรรย์ท้องทะเล

 

 16.

ปัญหาในนาข้าวและกุ้งที่สิ้นสุดลง

 

 17.

ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

 

 18.

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 19.

มรดกโลก

 

 20.

มลพิษอื่และของเสียอันตราย

 

 21.

มูลพิษทางน้ำ

 

 22.

ลั่นทมกระรอกขาวเจ้าบ้านที่แสนดี

 

 23.

เศรษฐกิจพอเพียงเลี้งชีวิตยั่งยืน

 

 24.

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง

 

 25.

ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเขตควบควมมลพิษ

 

 26.

สำนักงานน่าอยู่ผู้คนน่ารัก

 

27.

สรุปผลการสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

28.

แบบรายงานผลการศึกษาคุณภาพน้ำ โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สรุปมติคณะรัฐมนตรี

ลำดับ

รหัสข้อมูล

สถานที่จัดเก็บ

ดาวน์โหลด

1.

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2561

ตู้ 1 ชั้น 4 

 2.

สรุปมติคณะรัฐมนตรปี 2561

ตู้ 1 ชั้น 4

 

3.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ปี 2560

ตู้ 1 ชั้น 4

4.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ปี 2559

ตู้ 1 ชั้น 4

ติดต่อเจ้าหน้าที่

5.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ปี 2558

ตู้ 1 ชั้น 4

ติดต่อเจ้าหน้าที่

6.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ปี 2557

ตู้ 1 ชั้น 4

ติดต่อเจ้าหน้าที่

7.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ปี 2556

ตู้ 1 ชั้น 4

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 8.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ปี 2555

ตู้ 1 ชั้น 4

ติดต่อเจ้าหน้าที่

สัญญาสัมปทาน

ลำดับ

รหัสข้อมูล

สถานที่จัดเก็บ

ดาวน์โหลด

1

สัญญาสัมปทาน

ตู้ 1 ชั้น 4

 

2

สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง

ตู้ 1 ชั้น 4

 

 3

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสำนักงานจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ตู้ 1 ชั้น 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งพิมพ์(5)

ผลการดำเนินงานเทศบาลนครขอนแก่น

 ลำดับ

รหัสข้อมูล

 สถานที่จัดเก็บ

  หมายเหตุ

1.

80ปีเทศบาลนครขอนแก่น ก้าวย่างที่มั่นคง สู่มหานครแห่งความสุข

   ตู้  1  ชั้น  3

 

2.

เทศบาลนครขอนแก่น 4.0 Smart City

ตู้  1  ชั้น   3

 

     

 

     

 

คู่มือหรือคำสั่ง(4)

ระเบียบ/คำสั่ง

  ลำดับ

                             รหัสข้อมูล

   สถานที่จัดเก็บ

    หมายเหตุ

1.

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

 

    2 .

คำสั่งมอบหมายงาน  

     ตู้  3  ชั้น  2

 

     3.

งานสารบรรณ/การพัสดุ 

     ตู้  3  ชั้น  2

 

     4.

การเงิน  การคลัง และการงบประมาณ   

     ตู้  3  ชั้น  2

 

     5.

กระทรวงมหาดไทย 

     ตู้  3  ชั้น  2

 

     6.

การลา 

     ตู้  3  ชั้น  2

 

    7.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548     

     ตู้  3  ชั้น  2

 

    8.

รวมกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบ

ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546   

     ตู้  3  ชั้น  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ

  ลำดับ

รหัสข้อมูล

  สถานที่จัดเก็บ

   หมายเหตุ

    1.

คู่มือประชาชน    

ตู้  3  ชั้น  2

 

    2.

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       

ตู้  3  ชั้น  2

 

    3.

คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตู้  3  ชั้น  2

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยา

ตู้  3  ชั้น  2

 

    4.

คู่มือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง                              

ตู้  3  ชั้น  2

 

    5.

คู่มือเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ตู้  3  ชั้น  2

 

    6.

นโยบายและหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์และบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ตู้  3  ชั้น  2

 

    7.

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล    

ตู้  5  ชั้น  2

 

    8.

คู่มือการพัฒนาเมืองยั่งยืน     

ตู้  5  ชั้น  2

 

    9.

คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

ตู้  5  ชั้น  2

 

    10.

คู่มือการทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้   

ตู้  5  ชั้น  2

 

ลำดับ

รหัสข้อมูล

สถานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ

11.

คู่มือการลดขยะสำหรับเด็กประถมศึกษา และ คู่มือ

การใช้ประโยชน์จากของใช้แล้วสำหรับเด็ก 

ตู้  5  ชั้น  2

 

12.

คู่มือดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส    

ตู้  5  ชั้น  2

 

13.

คู่มือการคัดแยกขยะรีไซเคิล   

ตู้  5  ชั้น  2

 

      14.   

คู่มือถุงใหญ่ใบเดียว                      

ตู้  5  ชั้น  2

 

15.

คู่มือสงวน  อนุรักษ์  พัฒนา  และฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ตู้  5  ชั้น  2

 

16.

คู่มือการจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร โครงการตามแนวพระราชดำริ  

ตู้  5  ชั้น  2

 

17.

คู่มือบ้านเมืองน่าอยู่    

ตู้  5  ชั้น  2

 

18.

คู่มือการจัดทำระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศตามมาตรฐานสากล ISO  14001 

ตู้  5  ชั้น  2

 

 

 

คำแถลงนโยบาย(2)

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วย ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่อมั่นในพลังท้องถิ่น  เชื่อมโยงสู่สากล เทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยการวางรากฐานของการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่   ก่อเกิดศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ทั้งด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงศักยภาพของนครแห่งกิจกรรมในเทศกาลสำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำการบริหารการปกครองท้องถิ่นด้วยรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่การันตีการทำงานของนครขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหลักประกัน ที่แสดงถึงความมั่นใจและเห็นความสำคัญในการกระจายอำนาจคืนกลับสู่ภาคประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์พลังชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างจิตสำนึกของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกันในบริบทต่างๆ อาทิ การดูแลการจัดการสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  การประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ตลอดจน แนวโน้มการพัฒนาเมืองยุคใหม่จะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  ดังนั้นจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อเศรษฐกิจและสังคมเมืองขอนแก่น มีผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดเตรียมความพร้อมของนครขอนแก่น คือ การเตรียมคนและชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างๆให้นครขอนแก่น เท่าทันและทัดเทียมกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดอีกครั้งของประเทศ ด้วยการเรียนรู้ถึงการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะนำพาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมแห่งความสุข เป็นเป้าหมายสำคัญ จึงกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง   ด้วยวิสัยทัศน์

 

พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข

ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย

 

ลำดับ

รหัสข้อมูล

สถานที่เก็บ

หมายเหตุ

1

คำสั่งทางปกครองและการมอบอำนาจ

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ติดต่อเจ้าหน้าที่

2

หารือเรื่องสัญญาจ้างก่อสร้าง

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3

คำสั่งการรื้อถอนอาคารบุกรุกบึงทุ่งสร้าง

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ติดต่อเจ้าหน้าที่

4


ผลการพิจารณา(อนุมัติ/อนุญาต)

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

5

รายงานการตรวจสอบด้านสุขลักษณะเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

6

ข้อหารือเรื่องสัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

KhonKaen City Bus


ลิงค์ระบบฐานข้อมูล


ลิงค์เว็บไซต์ภายใน


ลิงค์หน่วยงานสำคัญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000