ด้านการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้
คิดเป็น % คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
หมายเหตุ
 1. ด้านการบริหารจัดการ
105
96
91.43
93.42
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล
     และกิจการสภา
215
187
86.98
87.53
 3. ด้านการบริหารงาน
     การเงินและการคลัง
245
207
84.49
86.14
 4. ด้านการบริการสาธารณะ
275
274
99.64
99.00
 5. ด้านธรรมาภิบาล
70
67
95.71
97.60
 6. แบบติดตามนวัตกรรม
ท้องถิ่น(LAO's Innovation)
บันทึกแล้ว
รวมทั้งสิ้น
910
831
91.32
92.74