การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง

          2. ข้อมูลผู้บริหาร

          3. อำนาจหน้าที่

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          5. ข้อมูลการติดต่อ

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8. Q&A

          9. Social Network

     การดำเนินงาน

          10. แผนดำเนินงานประจำปี

          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     การปฏิบัติงาน

          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     การให้บริการ

          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          17. E-Service

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     แผนป้องกันการทุจริต

          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน