ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในปัจจุบัน


        1) การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 60) พ.ศ.2559       Click

        2) การกำหนดตำแหน่ง
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2558       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 55) พ.ศ.2558       Click
                - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น       Click

        3) การสรรหา/เลือกสรร
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2557       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2561       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรอง       Click

        4) การเลื่อนระดับ
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2557       Click

        5) การโอนย้าย
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 68) พ.ศ.2562       Click

        6) โครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้าง/สิทธิประโยชน์
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2558       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2558       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2558       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 56) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 58) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการดกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 59) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น       Click
                - ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 62-63) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2561       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 66) พ.ศ.2561       Click
                - ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ       Click
                - ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง       Click
                - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)       Click
                - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561       Click
                - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)       Click
                - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558       Click
                - ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560       Click

        7) วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการลงโทษทางวินัย
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559       Click
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559       Click

        8) จริยธรรม
                - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จังหวัดขอนแก่น       Click
                - ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560       Click
                - ประกาศมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560       Click