รายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ปีงบประมาณ 2563


1) โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครขอนแก่น       ดาวน์โหลด

2) สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือน ตุลาคม 2562       ดาวน์โหลด

3) สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562       ดาวน์โหลด

4) สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือน ธันวาคม 2562       ดาวน์โหลด

5) สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือน มกราคม 2563       ดาวน์โหลด

6) สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563       ดาวน์โหลด

7) สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน อสม. ประจำเดือน มีนาคม 2563       ดาวน์โหลด