แบบลงทะเบียนช่วยเหลือ Covid-19


** ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


** แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19