สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559

ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็น % หมายเหตุ
 1. ด้านการบริหารจัดการ
170
138
81.18
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล
     และกิจการสภา
180
156
86.67
 3. ด้านการบริหารงาน
     การเงินและการคลัง
175
149
85.14
 4. ด้านการบริการสาธารณะ
305
294
96.39
สรุปคะแนนรวม 4 ด้าน
830
737
88.80