มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


        *  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลนครขอนแก่น       Click

        *  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563       Click