เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221202 โทรสาร : 043-224033
  • ผู้บริหาร นายกเทศมนตรี : 043-225087 โทรสารหน้าห้องนายกเทศมนตรี : 043-225887 รองนายกฯ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ : 043-221578,1405 รองนายกฯ นายจุลนพ ทองโสภิต : 043-225514,1111 รองนายกฯ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร : 043-221007,1208
  • สำนักปลัดเทศบาล ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221185,1212 ปลัดเทศบาล : 043-221779,1214 รองปลัดเทศบาล : 043-221185,1212 รองปลัดเทศบาล : 043-221185,1212 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล : 043-225525,1010 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-221185,1212 ฝ่ายอำนวยการ : 043-225617 ฝ่ายการประชุมฯ : 043-321152,1012 ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ : 043-223648,1211 ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกฯ : 043-225151,043-271261 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ : 043-225618,1209 ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง : 043-237472 ฝ่ายปกครอง : 043-247158 ศูนย์ยานพาหนะ : 043-222389,1004 ฝ่ายป้องกันฯ : 043-227911,1213 สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง : 043-234581 สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ : 043-221184,199 สถานีดับเพลิงเมืองเก่า : 043-224625 สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู : 043-234583
  • สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล แห่งที่ 1 : 043-246150 สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 : 043-220881
  • กองวิชาการและแผนงาน ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221667 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน : 043-221667,1501 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-221667,1502 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 043-222944,1216 ฝ่ายนิติการ : 043-243828,1503
  • สำนักการคลัง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-224030,1306 ผอ.สำนักการคลัง : 043-224030,1300 ฝ่ายการเงินและบัญชี : 043-222866,1309 ฝ่ายระเบียบการคลัง : 043-224030,1309 ฝ่ายสถิติการคลัง : 043-224030,1306 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน : 043-270730 ฝ่ายพัฒนารายได้ : 043-224029,1305 ฝ่ายจัดหาประโยชน์ฯ : 043-224029,1311 ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ : 043-224030,1310
  • สำนักการศึกษา ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-225166,1605 ผอ.สำนักการศึกษา : 043-224031 รร.ท.สวนสนุก : 043-221823 รร.ท.วัดกลาง : 043-222258 รร.ท.คุ้มหนองคู : 043-238119 รร.ท.โนนทัน : 043-225297 รร.ท.หนองใหญ่ : 043-466182 รร.ท.โนนหนองวัด : 043-222701 รร.ท.หนองแวง : 043-239967 รร.ท.โนนชัย : 043-237589 รร.ท.สามเหลี่ยม : 043-237611 รร.ท.บ้านตูม : 043-225281 รร.ท.ศรีฐาน : 043-236978 โฮงมูนมัง : 043-271173
  • สำนักการสาธารณสุขฯ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-225514,1700 ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ : 043-225514,1102 ผอ.ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ : 1701 ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ : 1112 งานบริหารกองทุนสุขภาพ : 1703 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 1704 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ : 1800 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค : 1803 ฝ่ายสุขาภิบาล : 1702 ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย : 1705 ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม : 1113 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม : 043-223880,1701 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 1 : 043-221671,1801 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 2 : 043-466293,1806 งานทันตกรรม : 1805 ห้องเภสัชกร : 043-237987,1802 ห้องทำบัตร : 1806
  • สำนักการช่าง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221578,1409 ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ : 1407 ผอ.ส่วนการโยธา : 1408 ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ : 1405 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-221578,1402
  • สำนักสวัสดิการสังคม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-271210,1888