เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน

 • สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221202 , 043-009842 , 8000 โทรสาร : 043-224033
 • ผู้บริหาร นายกเทศมนตรีฯ : 043-225151 , 043-225087 , 8007 หน้าห้องนายกเทศมนตรีฯ : 043-225511 , 043-225887 , 8008 รองนายกเทศมนตรีฯ (นายธวัชชัย) : 8001 หน้าห้องรองนายกฯ (นายธวัชชัย) : 8002 รองนายกเทศมนตรีฯ (นายมนตรี) : 8005 หน้าห้องรองนายกฯ (นายมนตรี) : 043-221007 , 8006 รองนายกเทศมนตรีฯ (นายสมชาย) : 8009 หน้าห้องรองนายกฯ (นายสมชาย) : 8010
 • สำนักปลัดเทศบาล ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221185 ปลัดเทศบาล : 043-221779 , 8011 รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ) : 043-224390 , 8012 รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา) : 043-224031 , 8013 รองปลัดเทศบาล (นายสุปัทม์) : 043-224032 , 8014 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล : 043-225525 , 1001 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-221185 , 1002 ฝ่ายอำนวยการ : 043-225617 , 1003 ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา : 043-321152 , 1004 ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกฯ : 043-271261 , 1005 ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ : 043-223648 , 1006 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 1007 ศูนย์ยานพาหนะ : 043-222389 , 1008 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ : 043-225618 , 1009 ฝ่ายปกครอง : 043-247158 สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง : 043-234581 สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ : 043-221184 , 199 สถานีดับเพลิงเมืองเก่า : 043-224625 สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู : 043-234583
 • สำนักการศึกษา ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-225166 ผอ.สำนักการศึกษา : 4001 ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ : 4002 ฝ่ายแผนงานและโครงการ : 4003 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 4004 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ : 4005 ฝ่ายกิจการโรงเรียน : 4006 ฝ่ายวิชาการ/งานนิเทศน์ : 4007 ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ/ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ/ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ : 4008 รร.ท.สวนสนุก : 043-221823 รร.ท.วัดกลาง : 043-222258 รร.ท.คุ้มหนองคู : 043-238119 รร.ท.โนนทัน : 043-225297 รร.ท.หนองใหญ่ : 043-466182 รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) : 043-270206 รร.ท.หนองแวง : 043-239967 รร.ท.โนนชัย : 043-237589 รร.ท.สามเหลี่ยม : 043-237611 รร.ท.บ้านตูม : 043-225281 รร.ท.ศรีฐาน : 043-236978 โฮงมูนมัง : 043-271173
 • กองวิชาการและแผนงาน ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221667 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน : 5001 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 5002 ฝ่ายนิติการ : 5003 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 043-222944 , 5004 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ : 5005 ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ : 5006 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล : 5007 ฝ่ายงบประมาณ : 5008
 • สำนักการช่าง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221578 ผอ.สำนักการช่าง : 3001 ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ : 3002 ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล : 3003 ผอ.ส่วนการโยธา : 3008 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างฯ : 3004 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง : 3005 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 3006 ฝ่ายสวนสาธารณะ : 3007
 • สำนักการคลัง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-224030 ผอ.สำนักการคลัง : 043-224029 , 2001 ผอ.ส่วนบริหารการคลัง : 2002 ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ : 2003 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน : 2004 งานจดทะเบียนพานิชย์ : 2005 ฝ่ายการเงินและบัญชี : 043-222866 , 2006 ฝ่ายระเบียบการคลัง : 2007 ฝ่ายสถิติการคลัง : 2008 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน : 043-270730 , 2009 ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ : 2010 ฝ่ายพัฒนารายได้ : 043-008799 , 2011 งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ : 043-008788 , 2012 ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ : 2013
 • สำนักสวัสดิการสังคม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-271210 ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม : 043-225306 , 6001 ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ : 6002 ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน : 6003 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ : 6004 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม : 6005 ฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งฯ : 6006 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนฯ : 6007 ฝ่ายพัฒนาชุมชน : 6008 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ : 6009
 • สำนักการสาธารณสุขฯ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-424550 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 : 043-424551 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย) : 043-237661 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) : 043-466293 ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน (ที่พักขยะ) : 043-223880
 • สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล แห่งที่ 1 : 043-246150 สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 : 043-220881
 • หน่วยตรวจสอบภายใน ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 8015