เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน

 • สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-009842 กด 0 , 043-221202 โทรสาร : 043-224033
 • ผู้บริหาร นายกเทศมนตรีฯ : 043-009842 กด 9 กด 1 รองนายกเทศมนตรีฯ (นายธวัชชัย) : 043-009842 กด 9 กด 2 รองนายกเทศมนตรีฯ (นายมนตรี) : 043-009842 กด 9 กด 3 รองนายกเทศมนตรีฯ (นายสมชาย) : 043-009842 กด 9 กด 4 ปลัดเทศบาล : 043-009842 กด 9 กด 5 รองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา) : 043-009842 กด 9 กด 6 รองปลัดเทศบาล (นายสุปัทม์) : 043-009842 กด 9 กด 7
 • ตรวจสอบภายใน ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-009842 กด 8 กด 8
 • กองการเจ้าหน้าที่ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-009842 กด 7 กด 1
 • สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล แห่งที่ 1 : 043-246150 สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 : 043-220881
 • สำนักปลัดเทศบาล ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221185 , 043-009842 กด 1 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล : 043-009842 กด 1 กด 1 กลุ่มงานนิติการ : 043-009842 กด 1 กด 10 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-009842 กด 1 กด 2 ฝ่ายอำนวยการ : 043-009842 กด 1 กด 3 ฝ่ายกิจการสภา : 043-009842 กด 1 กด 4 ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
  (รับเรื่องร้องเรียน) :
  043-009842 กด 1 กด 5 ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ : 043-009842 กด 1 กด 6 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 043-009842 กด 1 กด 7 ศูนย์ยานพาหนะ : 043-009842 กด 1 กด 8 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน :
  043-009842 กด 1 กด 9 ฝ่ายปกครอง : 043-247158 สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง : 043-234581 สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ : 043-221184 , 199 สถานีดับเพลิงเมืองเก่า : 043-224625 สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู : 043-234583
 • สำนักช่าง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221578 , 043-009842 กด 3 ผอ.สำนักช่าง : 043-009842 กด 3 กด 1 ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ : 043-009842 กด 3 กด 2 ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล : 043-009842 กด 3 กด 3 ผอ.ส่วนโยธา : 043-009842 กด 3 กด 8 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-009842 กด 3 กด 4 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง : 043-009842 กด 3 กด 5 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างฯ : 043-009842 กด 3 กด 6 ฝ่ายสวนสาธารณะ : 043-009842 กด 3 กด 7
 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-221667 , 043-009842 กด 5 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ : 043-009842 กด 5 กด 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-009842 กด 5 กด 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 043-009842 กด 5 กด 4 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ : 043-009842 กด 5 กด 5 ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ : 043-009842 กด 5 กด 6 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน : 043-009842 กด 5 กด 7 ฝ่ายงบประมาณ : 043-009842 กด 5 กด 8
 • สำนักคลัง ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-224030 , 043-009842 กด 2 ผอ.สำนักคลัง : 043-009842 กด 2 กด 1 ผอ.ส่วนบริหารการคลัง : 043-009842 กด 2 กด 2 ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ : 043-009842 กด 2 กด 3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ : 043-009842 กด 2 กด 4 งานจดทะเบียนพานิชย์ : 043-009842 กด 2 กด 5 ฝ่ายการเงินและบัญชี : 043-222866 ,
  043-009842 กด 2 กด 6
  ฝ่ายระเบียบการคลัง : 043-009842 กด 2 กด 7 ฝ่ายสถิติการคลัง : 043-009842 กด 2 กด 8 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน : 043-270730 ,
  043-009842 กด 2 กด 9
  ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ : 043-009842 กด 2 กด 10 ฝ่ายพัฒนารายได้ : 043-008799 , 043-224029 ,
  043-009842 กด 2 กด 11
  งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ : 043-008788 ,
  043-009842 กด 2 กด 12
  ฝ่ายผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ : 043-009842 กด 2 กด 13
 • สำนักการศึกษา ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-009842 กด 4 ผอ.สำนักการศึกษา : 043-009842 กด 4 กด 1 ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ : 043-009842 กด 4 กด 2 ฝ่ายแผนงานและโครงการ : 043-009842 กด 4 กด 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 043-009842 กด 4 กด 4 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ : 043-009842 กด 4 กด 5 ฝ่ายกิจการโรงเรียน : 043-009842 กด 4 กด 6 ฝ่ายวิชาการ / งานนิเทศน์ : 043-009842 กด 4 กด 7 ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ /
  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน /
  ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ :
  043-009842 กด 4 กด 8 โฮงมูนมัง : 043-271173
 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก : 043-221823 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง : 043-222258 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู : 043-238119 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน : 043-225297 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ : 043-466182 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาล
  นครขอนแก่น (โนนหนองวัด) :
  043-270206 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง : 043-239967 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย : 043-237589 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม : 043-237611 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม : 043-225281 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน : 043-236978
 • สำนักสวัสดิการสังคม สำนักสวัสดิการสังคม : ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-271210 , 043-009842 กด 6 ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม : 043-009842 กด 6 กด 1 ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ : 043-009842 กด 6 กด 2 ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน : 043-009842 กด 6 กด 3 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ : 043-009842 กด 6 กด 4 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม : 043-009842 กด 6 กด 5 ฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งฯ : 043-009842 กด 6 กด 6 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนฯ : 043-009842 กด 6 กด 7 ฝ่ายพัฒนาชุมชน : 043-009842 กด 6 กด 8 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ : 043-009842 กด 6 กด 9
 • สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ : 043-424550 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 : 043-424551 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3
  (โนนชัย) :
  043-237661 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) : 043-466293 ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน (ที่พักขยะ) : 043-223880