นายกฯนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ ช่อง 11

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา ให้สัมภาษณ์ประเด็น การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการ เพื่อบันทึกเทปรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” และรายการ “ตะลุยสิบทิศ” ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง11 )

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ถึง การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งหวังพัฒนานครขอนแก่น สร้างสรรค์พลังชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วม รู้สึกความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่และประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย ภายใต้แนวคิด สมาร์ท ซิตี้ ( SMART CITY ) ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเองได้วางแนวทาง โดยมีทั้งหมด 7 สมาร์ท ได้แก่

1.Smart People คือเมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม

2.Smart Living คือ เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและด้านสุขภาพอนามัย

3.Smart Education คือ เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4. Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5.Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล

6.Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัย

7.Smart Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและทดลองใช้ลิฟท์ขึ้น-ลงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่น คือการสร้างเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าใจ เข้าถึงการพัฒนาเมืองได้ทุกมิติ และ เท่าเทียมกัน จึงได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น และ เทศบาลเล็งเห็นปัญหาการข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนเทคนิค และหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง จนเป็นที่มาการสร้างลิฟท์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้นลงสะพานลอย ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเพิ่มความปลอดภัย โดยเฉพาะ คนพิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ บริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

นอกจากนี้นายกฯ ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการ “Smart City Bus” รถโดยสารสายที่ 24 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 -ท่าอากาศยานขอนแก่น ซึ่งให้บริการประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่สำคัญต่างๆ ในตัวเมือง และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจรจรที่แออัดภายในบริเวณสนามบินและรอบๆได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีบริการลิฟต์ยกวีลแชร์ขึ้นและลงรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการให้สามารถเดินทางโดยใช้ขนส่งสาธารณะได้