ประชุมจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินเทศบาลนครขอนแก่น

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการการจัดการประโยชน์เบื้องต้นในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล (นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นางสาวนริสศรา เรืองศร นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ นายภาสกร กาญจนวรางกูร ) นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด