นายกนครขอนแก่น ดีเดย์!! 26 พค.นี้ ลงพื้นที่ค้นหาของดีในชุมชน

นายกนครขอนแก่น ดีเดย์!! 26 พค.นี้ ลงพื้นที่ค้นหาของดีในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม “ของดีมีในชุมชน” ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ นางสาวภาสิณี ธีรภานุ นางสาวนริสศรา เรืองศร นายภาสกร กาญจนวรางกูร นายสมภพ วงศ์ก่อ ) นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารการคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะทำงานตัวแทนชุมชน ทั้ง 4 เขต และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะดำเนินโครงการ เมือง 3 ดี วิถีสุข มีความประสงค์ในการจัดทำโครงการร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นในการหาพื้นที่ดีดีพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ความน่าจดจำ ร่วมถึงความมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตในชุมชน ของแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 4 เขต จากการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนคณะทำงานได้นำเสนอพื้นที่ดีดีในชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีฯได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานจะลงพื้นที่ ตามวันและเวลา ดังนี้

**ดีเดย์ !! วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 60 เวลา 14.00 น. ชุมชนศรีฐาน

** วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 60 เวลา 14.00 น. ชุมชนโนนทัน

**วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 60 เวลา 14.00 น. ชุมชนหนองใหญ่

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 60 เวลา 14.00 น. ชุมชนโนนชัย

หลังจากเสร็จกระบวนการลงพื้นที่นายกเทศมนตรียังได้มอบหมายให้คณะทำงานและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชุมชน จัดทำแผนการทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้โดยการทำสกรุ๊ปพิเศษแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว”ของดีในชุมชน” และจะมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ทุก 3 เดือน ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนในเขตเทศบาลฯหากท่านใดมีความประสงค์จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ของดี พื้นที่ที่มีคุณค่า ความเป็นอัตลักษณ์ของคนขอนแก่นสามารถแนะนำของดีในชุมชนท่านที่เห็นว่าสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับ

Porntipa Olsen

ชื่นชมเห็นด้วยมากๆ👍❤

แสดงความคิดเห็น