ประชุมกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

ประชุมกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น: วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายธนาวุฒิ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลฯ,น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ,ส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่นและเพื่อพิจารณาการนำเสนอร่างระเบียบ หลักเกณฑ์กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น(ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม วันที่ 21 มีนาคม 2560) ,นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน (ตามมติที่ประชุม วันที่ 21 มีนาคม 2560) และหารือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง