นครขอนแก่น ต้อนรับ คกก.ตัดสิน Thailand Tourism Awards รางวัลกินรี

นครขอนแก่น ขอต้อนรับ คกก ตัดสิน Thailand Tourism Awards “รางวัลกินรี”

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักกองให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและตัดสิน รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเทศบาลนครขอนแก่นในวันที่ 12 เมษายนนี้ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” เข้าประกวดรางวัล

ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น ผู้แทนร้านเคี้ยงซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายสรุปถึงกิจกรรม ทั้งความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ซึ่งสร้างความร่วมมือ ถักทอเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ สร้างพลังความสามัคคีเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยผ่าน “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” สนุกได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่ม การทะเลาะวิวาท การแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้า สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้สอบถามและทำการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เพื่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” นำไปเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อไป