นายกฯแถลงผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาเมืองขอนแก่น

นายกฯแถลงผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาเมือง : วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,ปลัดเทศบาลฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ,ส่วนงาน,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องชุมชนในเทศบาลฯทั้ง 95 ชุมชน ร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานของชุมชนและแนวทางพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2559 โดยท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถึงการพัฒนาเมืองขอนแก่นได้ถูกวางรากฐานจากอดีตสู่ปัจจุบัน ภายใต้การขยายตัวที่รวดเร็วของเมือง เกิดความเจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่ง (Logistics) เศรษฐกิจ การค้าขาย การเมือง สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนการและกำหนดรอบทิศทางการบริหารจัดการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อเกิดผลแห่งการพัฒนาเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการออกแบบสู่เมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร การสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของประชาชน การปฏิรูปการศึกษา การสร้างเมืองไปสู่มหานครปลอดมลพิษในอากาศ (Low carbon City) ขอนแก่นนครแห่งความสดใส ด้วยเมืองในสวนแห่งมหานครสีเขียว ( Green City) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเมืองแห่งเทศกาล (Event City) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมมนา (Mice City)

กรอบและแนวทางพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมเมืองขอนแก่น ในการที่นำพาและก้าวสู่ความเป็นเมืองที่มีความพร้อมรอบด้านและเพื่อให้สอดรับและนำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง การกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต เทศบาลนครขอนแก่นจึงให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเมืองด้วยความ “รวดเร็ว สะดวก Smart คุ้มค่า และยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นแรงผลักและผสานต่อการพัฒนาที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างความพร้อมของการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียมกันและทัดเทียมในการรับเมืองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงมุ่งเน้นการออกแบบแผนการพัฒนาหลายอย่างให้เกิดขึ้นกับเมืองมากมาย เช่น แบบแผนการเดินทางและต่อยอดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง แบบแผนของที่อยู่อาศัยและการเลือกที่อยู่อาศัย แบบแผนการทำงานร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของสถานีรถไฟ การพัฒนาที่ดินและสวนสาธารณะในเมืองขอนแก่น การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่น รวมไปถึงแบบแฟนทางสังคมและรูปแบบการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบแผนเหล่านี้จะเป็นแบบแผนการพัฒนาที่นำพาเมืองขอนแก่นเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองพิเศษในอนาคตอันใกล้นี้