นายกนครขอนแก่นออกรายการอีสานวันนี้วัดจอมศรีแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่

นายกนครขอนแก่นออกรายการอีสานวันนี้วัดจอมศรีแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบันทึกเทปรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการข่าวอีสานวันนี้ โดยมีนายเจริญ เพ็งมูล เป็นพิธีกร สนทนาหัวข้อเรื่อง แหล่งโบราณคดีวัดจอมศรีกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ค้นพบแหล่งโบราณคดีบริเวณสนามฟุตบอลภายในวัดจอมศรี ภายในชุมชนศรีฐานเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยัน สืบเนื่องว่าในอดีตที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนศรีฐาน รวมถึงกรมศิลปากรที่ 8 ทราบว่าพื้นที่ด้านล่างของชุมชนศรีฐานทั้งหมด รวมถึงวัดจอมศรีมีโบราณวัตถุมากมาย แต่เพียงขาดการยืนยันว่าของโบราณที่พบเห็นนั้นเป็นพื้นที่ในสมัยใด โบราณวัตถุนั้นเป็นของในยุคใด และพี่น้องประชาชนควรดำเนินการต่อไปอย่างไรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ของกรมศิลปากรที่ 8 จะมีข้อแนะนำอย่างไรให้กับพี่น้องชุมชนในการที่จะต้องดูแลรักษาสมบัติของชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง แหล่งโบราณของบ้านศรีฐานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่รับทราบกันมานานมากแล้ว ตั้งแต่ครั้ง 100 กว่าที่แล้วที่มีการก่อร่างสร้างตัวของบรรพบุรุษมีการขุดเพื่อจะปลูกบ้าน เมื่อขุดลงไปแล้วไปพบเจอถ้วยชามรามไห พระพุทธรูป พระเครื่อง ใบเสมา ซึ่งในวัดจอมศรีมีการขุดเจอใบเสมามาตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วซึ่งมีเกิดการขโมยรวมถึงนำใบเสมาบางชิ้นไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลถึงเรื่องราวครั้งอดีตที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานชัดเจน จึงอยากที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความหวงแหนรักษาเอาไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานในชุมชน ในปัจจุบันกรมศิลปากรที่ 8 เริ่มขุดหาโบราณคดีไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคา 2560 ขนาดกว้าง*ยาว*ลึก 3 เมตร เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในยุคใด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติดังกล่าว ที่ผ่านมาแต่ละบ้านมีวัตถุโบราณอยู่ในการครอบครองจะดำเนินการอย่างไรให้ไม่กระทบกับชาวบ้านได้รับคำแนะนำจากกรมศิลปากรที่ 8 วิธีการที่ดีที่สุดถึงการแสดงเจตนารมณ์ที่บริสทุธิ์ของชาวบ้านที่เจอโบราณวัตถุแล้วเก็บไว้ ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการขโมยและเก็บสะสมมากขึ้น จึงเชิญชวนพี่น้องชุมชนที่เก็บสมบัติของชาติเอาไว้นำมาขึ้นบัญชีกับทางกรมศิลปากรที่ 8

ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์ถึง ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ วัดจอมศรี เทศบาลนครขอนแก่นจะเปิดเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องชุมชนศรีฐาน เรื่องการขึ้นบัญชีวัตถุโบราณที่แต่ละครอบครัวมีอยู่ในความครอบครองเพื่อแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ในสมบัติอันล่ำค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการลักลอบขโมยการขุดเพื่อนำมาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวมากขึ้นอีก การเปิดเวทีครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่น ให้เกิดความหวงแหนปรับปรุงฟื้นฟูบูรณะหอระฆังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์จะขอความคิดเห็นกับพี่น้องชุมชนในเวทีนี้ด้วย หากทำเสร็จแล้วเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดในการต่อยอดจากการเปิดหลุมของกรมศิลปากรที่ 8 ให้มีการเปิดไว้เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะเข้าไปดูแลเอง รวมไปถึงโบราณวัตถุใดที่สามารถจำลองได้จะนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้พี่น้องประชาชนได้ดู รวมไปถึงวัตถุโบราณชิ้นใดที่ชุมชนมีจะนำมาผลัดเปลี่ยนให้ได้ชม ให้ได้ศึกษามาเป็นความรู้ จากการแจ้งของกรมศิลปากรที่ 8 เข้าสำรวจพบว่า ชุมชนศรีฐานมี 3 ยุค คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายระยะเวลา 2,500-1,000 ปี ยุคที่สองยุคทวารวดีระยะเวลา 1,300-1,500 ปี และยุคที่สามคือข้ามยุคที่ท้าวเพียเมืองแพนมาสร้างเมือง ซึ่งไม่ใช่ไม่มีแต่ยังขุดไม่พบระยะเวลากว่า 100 ปีที่บรรพบุรุษของชาวศรีฐานมาตั้งหลักปักฐานที่แห่งนี้ หลังจากที่พี่น้องได้รับทราบข่าวจากสื่อต่างๆมีผู้คนมาเยี่ยมชมแหล่งโบราณของชุมชนศรีฐานเป็นจำนวนมาก มาจากนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดกว่า 13 คณะแล้ว ซึ่งเป็นความตั้งใจของเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังจะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตั้งร้านจำหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และจะมีอบรมยุวมัคคุเทศก์นักเรียนในสังกัดเทศบาลพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ภายในวัดจอมศรียังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ใบเสมาอยู่ภายในวัดมีเป็นจำนวนมาก ใบเสมาที่สวยที่สุดนั้นอยู่ภายในโบสก์ ส่วนใบเสมาที่อยู่รอบๆวัดที่ฝังอยู่ในดินอีกมากมายซึ่งจะปรึกษากับทางหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการนำใบเสมาออกมาเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์จะได้ไม่เปื่อยพังสลายไป ทั้งนี้บึงศรีฐานยังมีบึงหนองบอนที่เป็นบึงเก็บน้ำธรรมชาติในอดีต มีต้นคิงคาว( เพี๊ยนมาเป็นต้นค้างคาว) ต้นไม้ขนาดยักษ์ขนาดห้าคนโอบ ที่สมัยก่อนนั้นใช้รักษาโรคซาง เป็นต้น มีต้นสมุนไพรที่ปลูกภายในวัด รวมถึงอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวอีสาน คือ “แจ่วบอง” สูตรแม่เคี้ยม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ของดีๆในชุมชนในวัดศรีฐาน ยังมีอีกมากมายที่เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวทางให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อรองรับความเป็นไมซ์ซิตี้ในการเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการประชุมสัมมนา ที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างในเมืองขอนแก่นภายในระยะเวลาอันจำกัด เช่น พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง ชุมชนศรีฐาน วัดหนองแวงพระอารามหลวง บึงแก่นนคร เป็นต้น ภายในเวลาอันใกล้นี้จะเกิดสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ภายในชุมชนขึ้นอีกมากมายที่เทศบาลกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ สิ่งที่น่าชื่นชมหนึ่งอย่าง คือ ใบเสมาเจ้าปู่ยาครูจัดแกะสลักเป็นพระพุทธรูป มีเรื่องเล่าเก่าแก่นับเป็น 100 ปี ของชาวศรีฐาน

ในอนาคต เทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนศรีฐานที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองขอนแก่นอีกแห่งหนึ่ง และเทศบาลฯจะดำเนินโครงการของดีมีในชุมชน ซึ่งชุมชนศรีฐานเป็นชุมชนนำร่องในลำดับแรก ส่วนพื้นที่ในอนาคตจะให้ชุมชนค้นหาของดีในชุมชนของตนเองเพื่อจะนำมาให้พี่น้องชุมชนทั่วไปได้รับรู้ เช่น ชุมชนรอบบึงแก่นนคร เป็นชุมชนที่สร้างเมืองมาภายในรอบบึงแก่นนครจะมีวัดเก่าแก่ที่ปัจจุบันอาจจะหลงเหลือสมบัติเก่าไว้ไม่มาก วัดทั้งหมดที่อยู่รอบบึงมีอายุกว่า 200 ปี ทั้งนั้น เช่น วัดหนองแวงเมืองเก่า วัดธาตุ วัดศรีธาตุบ้านตูม วัดศรีนวล วัดโพธิ์โนนทันมีซากกระดูกมนุษย์ 8 ศอก ซึ่งวัดที่กล่าวมานี้มีของดีอีกมากมายที่ชาวขอนแก่นยังไม่ทราบด้วยซ้ำ อีกทั้งชุมชนโนนชัยมีการขุดพบถ้วยชามรามไหเทศบาลฯอยากที่จะเข้าไปรื้อฟื้นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่นให้มีการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ ไม่ฉะนั้นสิ่งดีงานเหล่านี้ก็จะเลือนหายไป นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่าหลังงานสงกรานต์จะดำเนินการโครงการ #ของดีมีในชุมชน เทศบาลฯยังได้นำคณะทำงาน คณะกรรมการชุมชนศรีฐาน กว่า 50 คน ไปศึกษาดูงานการขุดค้นแหล่งประวัติศาสตร์ใหญ่ ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่พบเจอเมืองโบราณ ซากกระดูกมนุษย์โบราณ ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของชุมชนศรีฐานที่พบเจอ คือ หลุมหลบภัยเมื่อครั้งสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เทศบาลฯจะดำเนินการต่อไป อีกทั้งเคยขุดเจอพระเครื่องโบราณที่ลอยขึ้นมาจากบ้านและลอยขึ้นมาจากน้ำ

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเทศบาลฯทราบมาโดยตลอดถึงแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุของชุมชนศรีฐาน ผู้ที่มีในครอบครองอาจเกิดความรู้สึกเป็นสมบัติส่วนตัว แต่บางท่านก็รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงสิ่งต่างที่เคยเห็นแล้วมันก็หายไป หากในอีกไม่นานสมบัติของชาติจะหายไปโดยไร้ร่องรอย ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์เชิงโบราณคดีที่ทรงคุณค่าแก่ลูกหลานชาวขอนแก่น อีกทั้งเทศบาลฯยังทำกระบวนการเรียนการสอน การเกิดความรักความหวงแหนในชุมชนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขยายตัวต่อไปเรื่องราวดีๆในแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาเรื่องราวดีๆที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มต้นที่วัดจอมศรี ณ ชุมชนศรีฐาน ท่านจะได้ชื่นชม และร่วมภาคภูมิใจกับชาวขอนแก่น