นายกฯเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560

นายกฯเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560 : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมรองนายกเทศมนตรีฯ (นายชัชวาล พรอมรธรรม,นายจุลนพ ทองโสภิต,นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ) ,รองประธานสภาเทศบาลฯ คุณนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ส่วนงาน ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (อสม.เทศบาลนครขอนแก่น) นำโดยนายวิรัช เหลาสะอาด ประธานชมรมฯ ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560

สือเนื่องจาก อสม. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และนับได้ว่าเป็นองค์กรตัวแทนภาคประชาชนที่มีการขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ อสม.ได้ร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงสมควรที่สังคมควรให้การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ อสม.กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าที่ควรยกย่องของ อสม. จึงได้ผลักดันกำหนดให้มี “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” โดยได้เลือกวันที่ 20 มีนาคม เป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ประจำทุกปี ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วย อสม.เทศบาลนครขอนแก่นจำนวนมากว่า 1,166 คน ได้จัดงาน“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ”ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่เสียสละในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งให้เกิดความสามัคคีในองค์กร ซึ่งจะมีผลดีต่อการพัฒนางานสาธารณสุขต่อไป และในวันนี้ได้มอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่นปี 2560 ระดับจังหวัด 1 คน, ระดับโซนอำเภอ จำนวน 3 คน และระดับอำเภอจำนวน 1 คน พร้อมทั้งมองเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสม.ปฏิบัติงาน 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี จำนวนทั้งสิ้น 110 คน พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูให้กับชุมชนพระนครศรีบริรักษ์เนื่องจากเป็นผู้พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค ประจำปี 2559 และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยอีกด้วย