เทศบาลนครขอนแก่นร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ร่วมกับ อปท.ทั้งจังหวัด 225 แห่ง

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาล "หัวเมือง" แห่งแรกของไทย ซึ่งในปัจจุบันคือ "เทศบาลนครสมุทรสาคร" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย” ที่การกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย

นับจาก พ.ศ. 2448 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 112 ปี มาแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศไทย และเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาโดยลำดับ มีรูปแบบและระบบการบริหารจัดการโดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีอิสระในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสำหรับจังหวัดขอนแก่น มี อปท.ทั้งหมด 225 แห่ง ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 2.เทศบาลนคร 1 แห่ง 3.เทศบาลเมือง 5 แห่ง 4.เทศบาลตำบล 61 แห่ง และ 5.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 157 แห่ง