นครขอนแก่น เตรียมทำ Big Data พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมคณะทำงานและมอบนโยบายการบูรณาการจัดทำ Big Data จัดข้อมูลเพื่อให้เป็นหมวดหมู่ การจัดกลุ่มของผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ ในพื้นที่ โดยมี นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมด้วย

Big Data คือเทคโนโลยีในการกลั่นวิเคราะห์ สกัดออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกินขอบเขต เพื่อลดการทำงานที่ซับซ้อน เมื่อมีฐานข้อมูล Big Data ก็จะช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล เช่น เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว เพื่อตรวจดูการออกกำลังกายหรือกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ บันทึกประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างหลากหลาย ซึ่งการจะนำเอาข้อมูล Big Data มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต้องมีความพร้อมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเทคนิค และด้านบุคลากร ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมคณะทำงานเพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้เตรียมการรวบรวมข้อมูลให้ได้ก่อนการเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ Big Data จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานหลายประการ ทำให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคนิคที่สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น