ประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

ประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ส่วนงาน,และคณะผู้บริหารสถานการศึกษาทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เรื่องความแตกต่างจาก พ.ร.บ.เดิมและให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้สำนักการคลังเทศบาลฯ ให้จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดต่อไป