รายงานความคืบหน้าเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City

รายงานความคืบหน้าเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จัดทำโครงการ Khon Kaen Smart City เข้าประกวดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) จัดโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้ชื่อ "MOBILITY DRIVES CITY ระบบขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง" ซึ่งมีเมืองและองค์กรต่างๆ ส่งเข้าประกวด 37 โครงการ โดยโครงการ Khon Kaen Smart ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายโดยต้องเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงตาม Concept Smart City

เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายตัวที่รวดเร็ว จึงมีปัญหาตามมามากมายนั่นก็คือ เกิดการกระจายตัวของชุมชนไปสู่บริเวณโดยรอบ การเสื่อมโทรมของ เมืองเก่า (Downtown) การใช้รถส่วนตัวมากขึ้น การใช้ขนส่งสาธารณะน้อยลง ส่งผลต่อปัญหาจราจร สิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ จึงต้องมีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน นั่นก็คือ นโยบายการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน จากสำนักงานนโยบายแผนจราจรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอแนะให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทั้ง 5 เส้นทางเพื่อแก้ปัญหา ลดการกระจายตัวของประชาชน ทำให้ประชาชนเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากการใช้ รถส่วนตัวเป็นการเดินและใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น ก่อให้เกิดศูนย์รวมการเดินทาง เมืองกลับมามีชีวิตชีวา ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มความหลากหลาย ชุมชนบริเวณรอบเกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ส่งผลถึงภาคเอกชน ให้เข้ามาลงทุนและพัฒนาเมือง จากแนวคิดดังกล่าวจะส่งผลถึงให้ขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้

1. Smart mobility

การพัฒนาเมืองที่ประสานกับระบบขนส่งสาธารณะ 5 เส้นทาง พื้นที่เมืองสองส่วนที่เชื่อมโยงกันคือ ส่วนที่ 1 พื้นที่มิตรภาพ Development corridor new town : mixuse ที่เกิดใหม่ จากการพัฒนา TOD ทั้งที่เป็น HSR TOD และ CITY TOD และส่วนที่ 2 การฟื้นฟูเขตเมือง CBD หรือ down town revitalization บริเวณแกนถนนประชาสโมสร-กลางเมือง รื่นรมย์ ซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ลดการใช้รถส่วนตัว ด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น LRT Smart Bus ทางจักรยาน ทางเท้า ยังมีการใช้พื้นที่สาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ เช่น การฟื้นฟูที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ (บริเวณหน้า ร.ร. สนามบิน) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ (ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม) รวมถึงโครงการอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการด้าน IOT logistic ที่ได้ทำและได้รับงบประมาณเสนอ รัฐบาลจากงบปี 60-61 และได้รับจัดสรรไปแล้ว เช่น แอป U phee เทศบาลนคร แอป Smart mobility 60 (ขนส่ง) โครงการ SCPOC (smart city operation center), Safty KK, Drone Surveillance System Healthy App, Free wifi, Adigital 3D Mapping

2. Smart Energy

ในส่วนของพลังงานอัจฉริยะ มีการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ ระบบการจัดเก็บพลังงาน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกได้หลายล้านตัน/ปี และอีกทั้ง เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้างโรงไฟฟ้าขยะ (Alliance Clean Power Co.,ltd) ซึ่งถือเป็น Renewable Energy จากขยะแห่งแรกในภาคอีสาน

3. Smart Building

ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างอาคารอัจฉริยะ ซึ่งอาคารใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมีการออกแบบให้ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero) และยังใช้ระบบพลังงานธรรมชาติเข้ามาใช้เป็นแนวคิดในการจัดวางอาคาร เกิดร่มเงา เกิดการไหลเวียนของกระแสลม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำอาคารต้นแบบดังกล่าวขึ้นใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังมีบริษัทเอกชนในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์อาคารเขียว

4. Smart Environment

ในส่วนของสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างระบบพื้นที่สีเขียวที่สัมพันธ์กับ การระบายน้ำฝน การเปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองซับน้ำด้วยการออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุที่ยอมให้น้ำซึมผ่าน เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเมือง ในส่วนของการจัดการของเสียจะเน้นการจัดการที่ต้นทางในระดับอาคาร และเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

5. Smart Economy

เศรษฐกิจอัจฉริยะ เกิดการจ้างงานจากการเพิ่มของที่อยู่อาศัยใหม่จากการพัฒนา TOD และระบบ ขนส่งสาธารณะ ยังเชื่อมโยงสู่การเกิดของธุรกิจใหม่ๆ ในย่านเมืองเก่าและ TOD เป็นการดึงดูดนักลงทุน เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น จากแผนแม่บท 30 ปีซึ่งมีความเป็นไปได้ในเชิงการพัฒนา เนื่องจากการ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ TOD ทำให้เกิดความหลากหลาย เกื้อกูลต่อเศรษฐกิจ โดยจุดสำคัญ คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา PPP (Public Private Partnership]

6. Smart Community

ด้านชุมชนอัจฉริยะ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Mobility Drives City ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการคิดของประชาชนชาวขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดเวทีประชาชนในทุกภาคส่วน และมีการร่วมมือกันทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น ภาควิชาการ ประชาชน และส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง

7. Smart Governance

การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ จากแผนแม่บท 30 ปีดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการกำหนดองค์กรบริการจัดการที่ชัดเจน เช่น การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จ สิ่งแรกของไทย และการรวมตัวของ ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังจัดทำแผนของ Smart City ซึ่ง ได้รับการอนุมัติจาก คสช. มีโครงการที่ได้รับงบประมาณและเริ่มดำเนินไปแล้วหลายโครงการ อีกทั้งยัง ผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2559

8. Smart Innovation

นวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองตามแผนแม่บท 30 ปีดังกล่าว อาทิเช่น การอนุมัติให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐและเอกชน, การจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาลเพื่อรองรับ การบริหารพื้นที่ , การรวมตัวก่อตั้ง บริษัท พัฒนาเมือง, การรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงาน ต่างๆ ในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้เป็นการลดภาระจากรัฐบาล ทำให้ทางจังหวัดสามารถสร้างงบประมาณได้เอง ซึ่งเป็นแนวทาง ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชาวขอนแก่น ได้เริ่มศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและบริเวณชุมชนรอบพื้นที่ (TOD) โดยเริ่มต้นแผนพัฒนาระยะที่ 1 จริงๆ แล้วในปี 2560 ต่อจากนี้ไป Mobility Drives City จะขับเคลื่อนเมือง ไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ AEC ดังนั้น Khon Kaen Smart City จะไม่ได้เป็นเพียง แค่ฝันของประชาชนชาวขอนแก่นอีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีที่สร้างให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศ ได้รับ การยอมรับจากรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า รูปแบบการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นจะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ รศ.ดร. รวี ได้รายงานความคืบหน้าการประกวดแบบจราจรเชิงสร้างสรรค์ และ พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart City โดยประชาชนทั่วไปและอาสา Smart เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองขอนแก่นต่อไป

สุวดี พิมพขันธ์

ฝากกราบเรียนท่านนายกค่ะ กล้องนิจิตอล ตามสี่แยกไฟแดงถนนมิตรภาพค่ะมัคนบอกว่ามะนเสียทุกตัวค่ะ(เสียมานานนนนมากแล้วก้วยค่ะ)

สุวดี พิมพขันธ์

รถเก๋งชนมอเตอร์ไซร์สภาพแบบนี้ค่ะตำรวจว่าไม่มีพยานตัดสินไม่ได้ใครถูกใึรผิดต่างฝ่ายต่างอ้างว่ามาขณะไฟเขียวเลยไม่แน่ใจว่าไฟเขียวฝั่งมหนก่อนเพราะไม่มีกล้องจับภาพ

แสดงความคิดเห็น