นายกนคร ขก.ประชุมร่วมกับสสส.ถนนข้าวเหนียวปลอดแอลกอฮอล์ล

นายกนคร ขก.ประชุมร่วมกับสสส.ถนนข้าวเหนียวปลอดแอลกอฮอล์ล:วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายชัชวาล พรอมรธรรม นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผจก.แผนพัฒนานโยบายสาธารณะฯ นายนิรุท อุทธา ผอ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล และคณะ เกี่ยวกับการจัดงาน ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้ความร่วมมือและสนุบสนันในการจัดงานถนนข้าวเหนียวมาตลอด โดยนายกเทศมนตรีฯยังคงแนวคิด “สนุกสนาน ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ล” มาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน นับว่าเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่งดการจำหน่ายแอลกอฮอล์ลตลอดถนนข้าวเหนียว อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยังคงความสนุกสนานจนเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ ” มีความหมาย 2 มิติเชิงลึก คือ เพราะน้ำปีนี้มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน้ำแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อ โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ

• ระหว่างวันที่ 5 – 12 เมษายน 2560 จัดงาน ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการจัดการจะให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งยังเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปีนี้จะจัดกิจกรรมพิเศษ ! ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีกองเชียร์ สามารถนำความเป็นวัฒนธรรมอีสาน และมีความสนุกสนานเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ คือ “การประกวดลำซิ่งชิงแสน ” เป็นความสนุกของคนอีสาน และ รางวัล “กองเชียร์สนุกสนาน ”มีเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

• ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2560 จัดงาน ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ ความพิเศษสุดในปีนี้ ทุกท่านที่มาเล่นน้ำถนนข้าวเหนียวท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมคลื่นมนุษย์ที่มีความพิเศษสุด มีเป้าหมาย 3 ปีที่จะบันทึกสถิติของกินเนสบุ๊ค ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ

- ในปี 2560 ตอนที่ 1 คลื่นมนุษย์สุดรางคู่

- ในปี 2561 ตอนที่ 2 คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง

- ในปี 2562 ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสนุกในบรรยากาศการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ ” สนุกสนาน ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น...