นายกฯ นำประชุมก่อนดำเนินการขุดแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี

นายกฯ นำประชุมก่อนดำเนินการขุดแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องดำเนินการขุดค้นศึกษาแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน โดยมี นายธนภณ กิตติวิมลชัย นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางนุชนภา ขันธ์เครือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายศรัณย์ เปานาเรียง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ นายบุญบาล อนุศรี ประธานชุมชนศรีฐาน 1 นายหนหนูฤทธิ์ ล่ามแขก ประธานชุมชนศรีฐาน 3 ร่วมประชุมด้วย

สืบเนื่องจาก ทางสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากร ให้ดำเนินการขุดค้นศึกษาแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณศรีฐาน (แหล่งโบราณคดีที่มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบ) บ้านศรีฐาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งจำเป็นต้องมีการประชุมก่อนเพื่อชี้แจงรายละเอียด ความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการ ดังนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ประสานงาน ติดต่อผู้ร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น ตัวแทนชุมชนศรีฐาน 1-4 ตัวแทนจากวัดจอมศรี ตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและนางสุมาลีสุวรรณกร ตัวแทนโครงการ เมือง 3 ดี วิถีสุข ให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ด้วย